REGULAMIN KONKURSU
„Dziewczyna RMF 4RACING Team 2017”
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu „Dziewczyna RMF 4RACING Team 2017” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com/RMF4RT, www.instagram.com/RMF4RT/, www.ckm.pl oraz www.dziewczyna.rmf4rt.pl (zwaną dalej „Stronami Internetowymi”) przez OFFACTORY sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

§ 1 Definicje
1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
3. Nagroda – oznacza nagrodę w Konkursie, określoną w § 5 Regulaminu.
4. Utwór – zdjęcia wysłane przez Uczestnika w ramach Konkursu oraz kilka informacji opisanych w § 3 d).
5. Organizator – oznacza OFFACTORY s.p. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Kościelna 5, NIP: 6423177499, REGON: 242777280, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403097, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 złotych; e-mail: konkurs@rmf4rt.pl.
6. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, autora utworu-dzieła, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
8. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 ust. 2 Regulaminu.
9. Komisja Organizatora – komisja powołana przez Organizatora, która dokona Wyłonienia Laureata Nagrody głównej oraz dwóch Nagród z tytułu zajęcia drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
10. Wyróżnienie CKM – zaproszenie na próbną sesję dla magazynu CKM – Czasopismo Każdego Mężczyzny.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 dziewczyn, które zostaną Laureatkami w Konkursie oraz 1 dziewczyny, która otrzyma wyróżnienie CKM.
2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na profilu społecznościowym www.facebook.com/RMF4RT, www.instagram.com/RMF4RT/, www.ckm.pl oraz www.dziewczyna.rmf4rt.pl
3. Konkurs trwa od 19 grudnia 2016 roku do 18 lutego 2017 włącznie.
4. Konkurs będzie się składał z 3 części:
a. Zgłoszenia, trwające od 19 grudnia 2016 do 10 stycznia 2017 roku.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, komisja Organizatora wyłoni 25 Uczestników, których zdjęcia wraz z opisem zostaną opublikowane w galerii na stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram należącego Organizatora oraz na portalu CKM.pl
b. I etap, trwający od 16 stycznia 2017 do 30 stycznia 2017 roku.
Wyłoni on 10 Uczestników, których zdjęcia w galeriach konkursowych na stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram należącego do Organizatora otrzymają najlepszą notę, wyliczaną na podstawie liczby polubień pod zdjęciem Uczestnika oraz głosów komisji powołanej przez Organizatora.
c. II etap, trwający od 3 lutego 2017 do 18 lutego 2017 roku.
Komisja powołana przez Organizatora, spośród 10 Uczestników wyłoni 3 Laureatów Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni. Wybór przez komisję Organizatora będzie odbywał się na podstawie swobodnej decyzji komisji Organizatora przy uwzględnieniu liczby polubień pod zdjęciem Uczestnika.
d. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18 lutego 2017 roku, podczas gali finałowej w Onyx Music Club w Tarnowskich Górach.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook oraz Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook oraz Instagram.
6. Polubienia otrzymywane pod zdjęciem Uczestnika w galerii konkursowej w portalu Facebook oraz Instagram będą ze sobą sumowane.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) Ukończyć 18 lat,
b) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Być kobietą.
d) Przesłać Utwór i wypełnić formularz zgłoszeniowy na: http://dziewczyna.rmf4rt.pl/ dodając również:
– 4 dobrej jakości zdjęcia przedstawiające Potencjalnego Uczestnika.
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Telefon kontaktowy,
– Wiek,
– Miejscowość zamieszkania,
– Wzrost w cm,
– Link do konta na Maxmodels/Facebook/Instagram (opcjonalnie),
– Uzupełnić poniższe zdania według własnego uznania:
– Na co dzień zajmuję się,
– W wolnym czasie lubię,
– Ulubiona potrawa,
– Boję się,
– Ulubiony film/książka,
– Gdybym miała milion $, to.
– W innych cenię,
– 3 słowa, które mnie określają,
– Moje życiowe motto.
e) Zaakceptować regulamin Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
f) Wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku w celach związanych z Konkursem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
g) Wyrażenie zgody na udział w walce o wyróżnienie CKM (opcjonalnie), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
h) Uczestnik konkursu udziela OFFACTORY Sp. z.o.o. z siedzibą w Rybniku, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.
i) Udzielenie OFFACTORY sp. z.o.o. zgody obejmujmującej wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w zakresie zgodnym z prowadzoną przez OFFACTORY Sp. z o.o. działalnością.
3. Stworzony przez Uczestnika utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:
a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
e) Ukazywać nagość, nagość zakrytą, ukazywać sylwetkę w bikini.
4. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo obejmującej możliwość publikacji, powielania i rozpowszechniania za pośrednictwem serwisów Facebook, Instagram oraz CKM.pl obejmującej bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika, w związku z przystąpieniem do Konkursu, Utworów.

§ 4 Wyłonienie Laureata
1. Wyłonienie Laureata Nagrody głównej oraz dwóch Nagród z tytułu zajęcia drugiego i trzeciego miejsca, dokona w terminie wskazanym w § 2 ust 4 lit.b Regulaminu komisja Organizatora w składzie:
– Zespół PECTUS, jako jednoosobowe ciało w składzie: Tomasz Szczepanik, Marek Szczepanik, Maciej Szczepanik, Mateusz Szczepanik,
– Paweł Sierakowski,
– Rafał Płuciennik,
– Aleksander FAZI Szandrowski,
– Jarosław Bieniecki,
– Redakcja CKM, jako jednoosobowe ciało w składzie: Paweł Jaśkowski, Piotr Skalski, Piotr Młyński,
– Adam Mitrenga.

Wybór Laureatek odbędzie się na podstawie subiektywnej oceny Uczestniczek, przez każdego z członków Komisji Organizatora. Składową oceny będzie: wygląd Uczestniczki, opis swojej osoby, udział w dodatkowych aktywnościach w konkursie (realizacja zadań specjalnych od jury) oraz liczba polubień pod zdjęciem Uczestniczki w galeriach konkursowych na Facebooku i Instagramie.

2. Prawo autorskie majątkowe do Utworów stworzonych w ramach Konkursu, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, z możliwością zachowania po jednym egzemplarzu stworzonych Utworów przechodzą bezpłatnie na Organizatora.
3. Na wybór Laureatów, w I i II etapie Konkursu zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu, przez komisję Organizatora będzie miała wpływ ilość polubień uzyskanych pod zdjęciem konkursowym w portalu Facebook i Instagram oraz ocena komisji Organizatora. Końcowa ocena każdego Laureata będzie odbywać się na podstawie przelicznika:
– Etap I: 40% – miejsce w kolejności otrzymane za polubienia oraz 60% głosy komisji Organizatora.
– Etap II: 30% – miejsce w kolejności otrzymane za polubienia oraz 70% głosy komisji Organizatora.
4. Wyłonienie Laureata Wyróżnienia CKM odbędzie się za pośrednictwem głosowania internautów na www.ckm.pl. 10 Uczestniczek, które w czasie trwania Konkursu uzyska największą ilość polubień pod swoimi zdjęciami, otrzyma zaproszenie na bezpłatną sesję próbną do magazynu CKM. Po odbyciu zdjęć próbnych, redakcja CKM wybierze 1 Uczestniczkę, która zrealizuje sesję zdjęciową na łamach magazynu CKM.
5. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 -6 Regulaminu.

§ 5 Nagroda
1. Organizator przewiduje cztery zestawy nagród dla Laureatów.

Laureat pierwszego miejsca otrzyma:
1. Bezpłatne uczestnictwo w profesjonalnej sesji zdjęciowej z fotografem Pawłem Sierakowskim o wartości 2 500 zł netto. Sesja odbędzie się w studio fotograficznym we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu.
2. Elektryczną deskę YESdzik X1 Allroad o wartości 2 199 zł.
3. Voucher na pobyt (1 nocleg) wraz z osobą towarzyszącą w Hotelu Natura Residence Business&Spa ze śniadaniem, dostępem do strefy mokrej oraz masażem częściowym. Voucher ważny jest do 1 sierpnia 2017 roku, z wyłączeniem świąt i długich weekendów. Wartość nagrody wynosi 500 zł.
4. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
5. Voucher na Co-Drive dwoma sportowymi samochodami (Ferrari i Lamborghini) po torze wyścigowym z firmą Onyx Car o wartości 700 zł. Jednym samochodem można przejechać jedno okrążenie na wybranym przez Laureata torze, do wyboru: Tor Bednary, Tor Biała Podlaska, Tor Borsk, Tor Jastrząb, Tor Kamień Śląski, Tor Kielce, Tor Toruń, Tor Ułęż. Termin przejażdżki uzależniony jest od harmonogramu imprez dostępnego na: http://www.autoprezent.pl/kalendarz-imprez/. W przypadku chęci uczestnictwa w jednym z eventów wskazanych na powyższej stronie. Laureat winien poinformować Organizatora co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Vouchera, poprzez wiadomość e-mail na: maciek@rmf4rt.pl. Voucher ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
6. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2017. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.
7. Udział Laureatki w koncercie zespołu PECTUS. Udział obowiązuje na jeden z koncertów zespołu, który odbędzie się w 2017 roku na terytorium Polski, podczas trasy koncertowej zespołu PECTUS. Data i miejsce koncertu zostaną uzgodnione z managerem zespołu po zakończeniu Konkursu.

Laureat drugiego miejsca otrzyma:
1. Bezpłatne uczestnictwo w profesjonalnej sesji zdjęciowej z fotografem Pawłem Sierakowskim o wartości 2 500 zł netto. Sesja odbędzie się w studio fotograficznym we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu.
2. Voucher na pobyt (1 nocleg) wraz z osobą towarzyszącą w Hotelu Natura Residence Business&Spa ze śniadaniem, dostępem do strefy mokrej oraz masażem częściowym. Voucher ważny jest do 1 sierpnia 2017 roku, z wyłączeniem świąt i długich weekendów. Wartość nagrody wynosi 500 zł.
3. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
4. Voucher na Co-Drive dwoma sportowymi samochodami (Ferrari i Lamborghini) po torze wyścigowym z firmą Onyx Car o wartości 700 zł. Jednym samochodem można przejechać jedno okrążenie na wybranym przez Laureata torze, do wyboru: Tor Bednary, Tor Biała Podlaska, Tor Borsk, Tor Jastrząb, Tor Kamień Śląski, Tor Kielce, Tor Toruń, Tor Ułęż. Termin przejażdżki uzależniony jest od harmonogramu imprez dostępnego na: http://www.autoprezent.pl/kalendarz-imprez/. W przypadku chęci uczestnictwa w jednym z eventów wskazanych na powyższej stronie. Laureat winien poinformować Organizatora co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Vouchera, poprzez wiadomość e-mail na: maciek@rmf4rt.pl. Voucher ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
5. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2017. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.

Laureat trzeciego miejsca otrzyma:
1. Bezpłatne uczestnictwo w profesjonalnej sesji zdjęciowej z fotografem Pawłem Sierakowskim o wartości 2 500 zł netto. Sesja odbędzie się w studio fotograficznym we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu.
2. Voucher na pobyt (1 nocleg) wraz z osobą towarzyszącą w Hotelu Natura Residence Business&Spa ze śniadaniem, dostępem do strefy mokrej oraz masażem częściowym. Voucher ważny jest do 1 sierpnia 2017 roku, z wyłączeniem świąt i długich weekendów. Wartość nagrody wynosi 500 zł.
3. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureat zostanie poinformowany o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
4. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2017. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.

Laureaci wyróżnienia CKM otrzyma:
1. Zaproszenie do realizacji bezpłatnej, próbnej sesji do magazynu CKM. Szczegóły Laureatki będą uzgadniać z redaktorem CKM odpowiedzialnym za projekt, po zakończeniu Konkursu.

2. Organizator zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie oraz złożenia wymaganych prawem deklaracji PIT dotyczących wygranych w Konkursie.
3. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) to jest po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie.
6. Nagrody określone w treści ust. 2-4 zostaną przekazane Laureatom do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

§ 6 Powiadomienie o wygranej
1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora podczas gali finałowej Konkursu w Onyx Music Club w Tarnowskich Górach dnia 18 lutego 2017 roku. Informacje te zawierać będą również zasady dotyczące warunków wydawania Nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu nieobecności laureata na gali finałowej lub usunięcia przez Laureata konta użytkownika w serwisie internetowym www.facebook.com lub www.instagram.com w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.
3. Wyłonieni Laureaci zostaną wskazani również na stronie internetowej https://www.facebook.pl/RMF4RT oraz https://www.instagram.com/RMF4RT/ poprzez podanie ich imienia i nazwiska oraz publikacji zdjęcia Laureatów oraz głoszeni podczas trwania imprezy finałowej.

§ 7 Wydanie Nagrody
1. Warunkiem wydania Nagród jest przesłanie przez Laureata na adres poczty elektronicznej Organizatora, w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu następujących danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres zwykłego pobytu,
c. adres i nazwa właściwego dla Laureata urzędu skarbowego.
d. Numer PESEL Laureata.
2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
4. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność Laureatki na gali finałowej w Onyx Music Club w Tarnowskich Górach, w dniu 18.02.2017 roku oraz wyrażenie zgody Laureatki na wykorzystanie Utworów powstałych w wyniku sesji zdjęciowej do celów marketingowych Organizatora.

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Zapraszamy do kontaktu:

konkurs@rmf4rt.pl

!