REGULAMIN KONKURSU
„Dziewczyna RMF 4RACING Team 2018”
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu „Dziewczyna RMF 4RACING Team 2018” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com/RMF4RT, www.instagram.com/RMF4RT/ oraz www.dziewczyna.rmf4rt.pl (zwaną dalej „Stronami Internetowymi”) przez OFFACTORY sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

§ 1 Definicje
1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Laureatka – oznacza Uczestniczkę, której zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
3. Nagroda – oznacza nagrodę w Konkursie, określoną w § 5 Regulaminu.
4. Utwór – zdjęcia wysłane przez Uczestniczkę w ramach Konkursu oraz kilka informacji opisanych w § 3 d).
5. Organizator – oznacza OFFACTORY sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Fabryczna 11, NIP: 6423177499, REGON: 242777280, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403097, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 złotych; e-mail: konkurs@rmf4rt.pl.
6. Potencjalna Uczestniczka – oznacza osobę fizyczną, autora utworu-dzieła, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem
w Konkursie.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
8. Uczestniczka – oznacza Potencjalną Uczestniczkę, która spełniła warunki z § 3 ust. 2 Regulaminu.
9. Komisja Organizatora – komisja powołana przez Organizatora, która dokona Wyłonienia Laureatki Nagrody głównej oraz dwóch Nagród z tytułu zajęcia drugiego i trzeciego miejsca
w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 dziewczyn, które zostaną Laureatkami w Konkursie.
2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na profilu społecznościowym www.facebook.com/RMF4RT, www.instagram.com/RMF4RT/, oraz www.dziewczyna.rmf4rt.pl
3. Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 roku do 7 lutego 2018 włącznie.
4. Konkurs będzie się składał z 4 części:
a. Zgłoszenia, trwające od 5 stycznia 2018 do 17 stycznia 2018 roku. Przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciami do Organizatora.
b. I etap, trwający od 22 stycznia – 28 stycznia 2018 r.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, komisja Organizatora, na podstawie przysłanych formularzy, wyłoni 20 Uczestniczek, których zdjęcia wraz z opisem zostaną opublikowane w galerii na stronie Konkursu na portalach społecznościowych Facebook i Instagram należących do Organizatora. Uczestniczkom zostaną wysłane zadania do zrealizowania, które oceni Jury. Uczestniczki z największą ilością punktów przejdą do kolejnego etapu.
c. II etap, trwający od 31 stycznia 2018 do 6 lutego 2018 roku.
W galeriach konkursowych na stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram należącego do Organizatora opublikowana zostanie galeria z 10 Uczestniczkami. Każda z nich otrzyma zadanie, oceniane przez Komisję konkursową, na podstawie którego, zostaną wyłonione 3 Laureatki Konkursu.
d. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 7 lutego 2018 roku.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook oraz Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowniczki w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook oraz Instagram.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Potencjalna Uczestniczka chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) Ukończyć 18 lat,
b) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Być kobietą,
d) Przesłać Utwór i wypełnić formularz zgłoszeniowy na: http://dziewczyna.rmf4rt.pl/ dodając również:
– 8 dobrej jakości zdjęć przedstawiające Potencjalną Uczestniczkę.
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Telefon kontaktowy,
– Wiek,
– Miejscowość zamieszkania,
– Wzrost w cm,
– Link do konta na Maxmodels/Facebook/Instagram (opcjonalnie),
– Uzupełnić poniższe zdania według własnego uznania:
– Na co dzień zajmuję się,
– W wolnym czasie lubię,
– Ulubiona potrawa,
– Boję się,
– Ulubiony film/książka,
– Gdybym miała milion $, to.
– W innych cenię,
– 3 słowa, które mnie określają,
– Moje życiowe motto.

e) Zaakceptować regulamin Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
f) Wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku w celach związanych
z Konkursem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
g) Uczestniczka konkursu udziela OFFACTORY Sp. z.o.o. z siedzibą w Tychach, nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestniczki, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.
h) Udzielenie OFFACTORY sp. z.o.o. zgody obejmującej wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w zakresie zgodnym z prowadzoną przez OFFACTORY Sp. z o.o. działalnością.
3. Stworzony przez Uczestniczkę utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:
a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich
i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
e) Ukazywać nagość, nagość zakrytą, ukazywać sylwetkę w bikini.
4. Z chwilą spełnienia przez Potencjalną Uczestniczkę wszystkich warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Potencjalna Uczestniczka staje się Uczestniczką Konkursu.
5. Uczestniczka Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestniczkę prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Uczestniczka przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo obejmującej możliwość publikacji, powielania i rozpowszechniania za pośrednictwem serwisów Facebook, Instagram obejmującej bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przekazanych przez Uczestniczkę, w związku z przystąpieniem do Konkursu, Utworów.

§ 4 Wyłonienie Laureatki
1. Wyłonienie Laureatki Nagrody głównej oraz dwóch Nagród z tytułu zajęcia drugiego i trzeciego miejsca, dokona w terminie wskazanym w § 2 ust 4 lit.b Regulaminu komisja Organizatora w składzie:
– Rafał Płuciennik,
– Aleksander FAZI Szandrowski,
– Jarosław Bieniecki,
– Adam Mitrenga,
– Rafał Brzozowski.
Wybór Laureatek odbędzie się na podstawie subiektywnej oceny każdego z członków Komisji Organizatora. Składową oceny będzie: wygląd Uczestniczki, opis swojej osoby, udział w dodatkowych aktywnościach w konkursie (realizacja zadań specjalnych od Jury).
2. Prawo autorskie majątkowe do Utworów stworzonych w ramach Konkursu, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, z możliwością zachowania po jednym egzemplarzu stworzonych Utworów przechodzą bezpłatnie na Organizatora.
3. Na wybór Laureatek, w I i II etapie Konkursu zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu, przez komisję Organizatora będzie miała wpływ ocena komisji Organizatora. Końcowa ocena każdej Laureatki będzie odbywać się na podstawie przelicznika:
4. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 -6 Regulaminu.

§ 5 Nagroda
1. Organizator przewiduje cztery zestawy nagród dla Laureatek.

Laureatka pierwszego miejsca otrzyma:
1. Elektryczną deskę YESdzik.
2. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowany o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
3. Voucher na Co-Drive dwoma sportowymi samochodami (Ferrari i Lamborghini) po torze wyścigowym z firmą Onyx Car o wartości 700 zł. Jednym samochodem można przejechać jedno okrążenie na wybranym przez Laureatkę torze, do wyboru: Tor Bednary, Tor Biała Podlaska, Tor Borsk, Tor Jastrząb, Tor Kamień Śląski, Tor Kielce, Tor Toruń, Tor Ułęż. Termin przejażdżki uzależniony jest od harmonogramu imprez dostępnego na: http://www.autoprezent.pl/kalendarz-imprez/. W przypadku chęci uczestnictwa w jednym
z eventów wskazanych na powyższej stronie. Laureatka musi poinformować Organizatora co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Vouchera, poprzez wiadomość e-mail na: kasia@rmf4rt.pl. Voucher ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
4. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2018. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.
5. Sprzęt sportowy firmy Hop-Sport – matę, dwa kettlebells, skakanka aluminiowa.
6. Co-drive z RMF 4RACING Team. Co-drive odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowana o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu.
7. Zestaw gadżetów RMF 4RACING Team.

Laureatka drugiego miejsca otrzyma:
1. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowany o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
2. Voucher na Co-Drive dwoma sportowymi samochodami (Ferrari i Lamborghini) po torze wyścigowym z firmą Onyx Car o wartości 700 zł. Jednym samochodem można przejechać jedno okrążenie na wybranym przez Laureatkę torze, do wyboru: Tor Bednary, Tor Biała Podlaska, Tor Borsk, Tor Jastrząb, Tor Kamień Śląski, Tor Kielce, Tor Toruń, Tor Ułęż. Termin przejażdżki uzależniony jest od harmonogramu imprez dostępnego na: http://www.autoprezent.pl/kalendarz-imprez/. W przypadku chęci uczestnictwa w jednym
z eventów wskazanych na powyższej stronie. Laureatka musi poinformować Organizatora co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Vouchera, poprzez wiadomość e-mail na: kasia@rmf4rt.pl. Voucher ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
3. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2017. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.
4. Sprzęt sportowy Hop-Sport mate, kettlebell, skakankę plastikową.
5. Co-drive z RMF4RACING Team. Co-drive odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowana o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu.
6. Zestaw gadżetów RMF 4RACING Team.

Laureatka trzeciego miejsca otrzyma:
1. Voucher na 10-cio minutowy lot śmigłowcem z firmą Salt Aviation o wartości 600 zł. Lot odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowana o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
2. Voucher o wartości 200 zł na udział w Runmageddonie, ważny przez cały sezon biegowy 2017. Voucher do wykorzystania w następujących formułach: Intro, Rekrut lub Classic. Termin biegów jest uzależniony od harmonogramu imprez, dostępnego na https://www.runmageddon.pl/imprezy.
3.Sprzęt sportowy Hop-Sport – mata do ćwiczeń i skakankę plastikową.
4. Zestaw gadżetów RMF 4RACING Team.
5. Co-drive z RMF4RACING Team. Co-drive odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Laureatka zostanie poinformowana o miejscu i terminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Laureatki podany w zgłoszeniu.

§ 6 Powiadomienie o wygranej
1. Laureatki zostaną powiadomione o wygranej przez Organizatora dnia 7 lutego 2018 roku. Informacje te zawierać będą również zasady dotyczące warunków wydawania Nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości powiadomienia Laureatki o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureatki, w szczególności z powodu lub usunięcia przez Laureatkę konta użytkownika w serwisie internetowym www.facebook.com lub www.instagram.com w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.
3. Wyłonione Laureatki zostaną wskazane również na stronie internetowej https://www.facebook.pl/RMF4RT oraz https://www.instagram.com/RMF4RT/ poprzez podanie ich imienia i nazwiska oraz publikacji zdjęcia Laureatek

§ 7 Wydanie Nagrody
1. Warunkiem wydania Nagród jest przesłanie przez Laureatki na adres poczty elektronicznej Organizatora, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu następujących danych:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zwykłego pobytu,
c. Adres i nazwa właściwego dla Laureatki Urzędu Skarbowego.
d. Numer PESEL Laureatki.
2. Podanie przez Laureatkę powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureatkę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody
4. Lauretki nie są uprawnione do zrzeczenia się Nagrody ani do zamiany Nagrody na inną ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

konkurs@rmf4rt.pl

!